(از شير مرغ تا جون آدميزاد - يا به زبون راوري ورهمشور)

شتر: شتر نيز با توجه به منطقه كويري راور مي تواند در اين شهرستان رشد و نمو كند. «بطور كلي شتر در راور به نام اشتر(oshtor) ناميده مي شود. اما شترداران در هر سن شتر را با نامي خاص مي شناسند. بچه شتر تا يك سالگي هاشي(hashi) و از يكسال تا دوسال بچه شتر ماده را مجي(majji) و پس از آن به نام عرونه(arroone) نام مي گيرد. بچه شتر نر يك ساله گوود(gewood) و بعد از آن به نام لوك( look) ناميده مي شود.»

شتر بالغ(عرونه)(arroone)

گله شتر

شتر و بچه اش در وسط بيابان

كاروان شتر در كوير

شترها در حال بار بردن

شتر در حال نشخوار كردن

شتر سواري

شتر معمولي و شتر آمريكايي

شتر در حالت نشسته(خوابيده)

ماده شتر و بچه اش

ماده شتر و بچه اش

حيوانات با بو كشيدن بچه هاي خود را شناسايي كرده و علاقه خود را به آنها نشان         مي دهند 

شتر ماده و بچه اش(بستن پاهاي شتر بدين گونه براي اين است كه حيوان براي چرا مشكلي نداشته باشد در ضمن نتواند مسافت زيادي را بپيمايد و از محلي كه در آن قرار گرفته خيلي دور نشود.)

بچه شتر ها(در اصطلاح محلي راور به بچه شترها تا يك سالگي هاشي(hashi) مي گويند

 شتر ماده و هاشي(بچه شتر)